Konkurs na plakat Festiwalu


Warunki uczestnictwa:

1. Organizatorem konkursu na plakat 31 FPFF jest Pomorska Fundacja Filmowa z siedzibą w Gdyni, ul. Armii Krajowej 24.

2. Projekty plakatu festiwalowego na konkurs składać mogą artyści plastycy (osoby fizyczne), zarówno zaproszeni imiennie przez Organizatora jak i pozostali zainteresowani, którzy o konkursie dowiedzą się z innych źródeł (np. oficjalna strona internetowa festiwalu).

3. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 3 projekty plakatu.

4. Projekty plakatu mogą być wykonane w dowolnej barwnej płaskiej technice plastycznej, z tym że autor zwycięskiego, wybranego do realizacji projektu zostanie poproszony o dostarczenie go (w ostatecznej formie i w ustalonym przez strony terminie) na nośniku elektronicznym w formatach B-1 oraz A-4 i A-5 (pliki zamknięte .eps, .cdr lub .ai 300 dpi + jeden plik otwarty).

5. Projektując plakat należy mieć na uwadze fakt, że powinien on być możliwie czytelny i zauważalny zarówno w ekspozycji zewnętrznej jak i w, często niewielkiego formatu, reklamach prasowych.

6. Na konkurs składać należy oryginalne projekty lub dobrej jakości wydruki komputerowe z elektronicznego projektu, w formacie nie mniejszym niż B-4 i nie większym niż B-2, jeśli to możliwe - podklejone na sztywnej tekturce lub wykonane/wydrukowane na sztywnym papierze.

7. Plakat powinien być obowiązkowo zaprojektowany w układzie pionowym.

8. Obowiązkowym elementem plakatu jest następujący tekst:
31. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych
31st Polish Film Festival
Gdynia 11 - 16 września 2006
Dopuszczalne jest:
a/ użycie zamiast arabskich "31" i "31st" rzymskiej cyfry - "XXXI"
b/ wyrażenie słowa "września" poprzez "09" bądź "IX",
c/ użycie "XXXI" lub "31" jednokrotnie - jako elementu wspólnego dla nazwy polskiej i angielskiej (wówczas bez angielskiego przyrostka "st")

9. Na plakacie proszę umieścić również obowiązkowo adres strony internetowej festiwalu: www.festiwalgdynia.pl tak by był on czytelny i dobrze widoczny.

10. Obowiązkowym elementem jest także umieszczenie na plakacie logo "Gdynia filmowa" (dowolnie do wyboru w wersji z czarnym lub białym liternictwem i grafiką).

11. Każda praca powinna być oznaczona na odwrocie godłem składającym się z 6 znaków (cyfr lub liter). Do każdej pracy dołączyć należy kopertę z tym samym godłem, a w niej umieścić kartkę z powtórzonym godłem, imieniem i nazwiskiem autora, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego oraz (opcjonalnie) adresem e-mail.

12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora, w przypadku wygranej w konkursie, zgody na przekazanie Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni autorskich praw do wykorzystywania zwycięskiego projektu plakatu 31 FPFF, a także jego poszczególnych elementów (np. liternictwo użyte na plakacie w nazwie imprezy) dla celów promocji i wizualizacji Festiwalu (wydawnictwa, druki, reklamy i inne).

13. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do autora zwycięskiego projektu z prośbą o wprowadzenie ewentualnych drobnych korekt nie wpływających w sposób zasadniczy na zmianę koncepcji artystycznej całości (np. powiększenie wybranego elementu, rozjaśnienie tła itp.) przed skierowaniem go do procesu druku.

14. Projekty należy składać osobiście (w godz. 9.00-15.00) lub przesyłać pocztą na adres Biura Festiwalu:
Pomorska Fundacja Filmowa, ul. Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia
w nieprzekraczalnym terminie - do 5 czerwca 2006 r.
15. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej w terminie do 14 dni od zakończenia przyjmowania prac na konkurs.

16. Prace dostarczone przesyłką pocztową powinny być opakowane w sposób chroniący je przed uszkodzeniem; koszty przesyłki ponosi w tym wypadku nadawca.

17. Praca nagrodzona oraz wyróżnione przechodzą na własność Organizatora. Pozostałe prace można będzie odebrać osobiście w siedzibie Pomorskiej Fundacji Filmowej po 30.06.2006 r.

Zwycięski projekt zostanie wyłoniony spośród złożonych prac przez powołaną do tego celu przez Organizatora Komisję Konkursową, w skład której wejdą przedstawiciele organizatorów Festiwalu oraz zaproszeni artyści plastycy. Oprócz nagrody głównej przyznane zostaną także maksymalnie dwa równorzędne wyróżnienia. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni listownie.

Autor wybranego przez Komisję Konkursową zwycięskiego projektu plakatu otrzyma honorarium w wysokości 4.500 PLN (słownie: cztery i pół tysiąca złotych) oraz dodatkowo 2 akredytacje na 31 FPFF Gdynia 2006 uprawniające do uczestniczenia we wszystkich projekcjach festiwalowych w obiektach festiwalowych - Teatrze Muzycznym oraz kinie Silver Screen w Gdyni.blog comments powered by Disqus